NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

S'IMBRIAGHERA

es finas bona calch'inbriaghèra
de s'omine si faghet binu onu
ca ischerzòsu lu tenet su tonu
e faghet rier de onzi manèra,
ca da su inu sa ment'es lizèra
cantad'e ballat finas sena sonu
buffa buffa s'allegrad'e s'isfogada
ballad'e cantad'e a murra giogada,

in armonia si mancat su inu
es peus de sa festa sena santu
ca non b'à ballos ne murra nen cantu
si tzilleri non b'à ne magasìnu,
ca s'omine si buffat de contìnu
olvìdada su dolòre e su piàntu
finas de sa muzere calchi orta
pagu s'ammentat si es bia o morta.

s'es debile su inu cand'es cottu
che li ogat da conca onzi segrèttu
e non tenet su minimu rispèttu
ca cun d'onzi unu faghet abolòttu.
finas cun sa muzere narat tottu
su notte cantu faghen'in su lettu
ca cando cottos sun certos omìnes
naran cussos e atteros macchìnes.

si sa cottùra bintrad'in iscèna
a boltas finit male a sos concrùos
cando faeddan a duos a duos
ponen'a pare calchi dom'anzèna
su chi da sanu debil'est'appèna
chircat sos males'anzènos e suos
no ischin dae su inu su chi narana
e a boltas s'istoccan'e s'isparana,

es malu cando s'omine sidìdu
li lead'a su inu sos sabòres
però cantu sos primmos buffadòres
imbriaghende feminas'app'idu
chi buffìan piùs de su marìdu
binu cun ispumantes'e liccòres
duncas mancari a cua so segùru
chi s'imbriagan sas feminas puru.

cuddu die comare imbriagòla
appenas in campagna ch'es bessìdu
a su dovere sou su marìdu
c'à mandadu sos fizos a iscòla
e s'est imbriagada sola sola
però a pranzu cand'es recuìdu
in mesu domo agattada 1'à rutta
cott'e buttènde da supr'e da sutta.

tra inu pisch'e petta e gorgonzòla
de buttadura nd'à fatt'un'arzòla.

Calendario eventi

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chi è online

Abbiamo 13 visitatori e nessun utente online